Showing all 432 results

KShs900KShs983
New
New
New
KShs1,505KShs2,478
KShs773KShs939
KShs200
New
KShs490KShs686
New
KShs1,170KShs1,989
New
GF
GF
GF

Pantry

Brown Sugar

KShs230
GF
KShs2,120
GF
GF
KShs930KShs1,014
KShs380
New
KShs373KShs900
New
KShs1,300

Christmas

Christmas Turkey

KShs8,325
New
KShs550

Pantry

Tahini

KShs750
New
KShs487KShs975
New
KShs850

Pantry

Za’atar

KShs559
GF
SEASONAL
New
GF
KShs185
KShs545
New
LIMITED
KShs295

Pantry

Jaggery

KShs115
New
SEASONAL
KShs1,395
KShs13,500KShs40,350
Browse Wishlist

Pantry

Sumac Spice

KShs700
New
KShs487KShs975
GF